Indikátor mostní váhy i 35

Pro vážení vstupù a výstupù materiálù na mostní váze je indikátor i 35 vybaven sofwarem, který má snadné použití, je pøíjemný a výkonný a mùže zcela autonomnì odpovìdìt na každý požadavek na vážení.

 
Indikátor je rovnìž vybaven tiskárnou lístkù (prodává se zvláš˝) a je rovnìž schopen komunikovat prostøednictvím rùzných pøipojení s prùmyslovými PC na trhu a øadièi závaží, v souladu s ustanoveními zákonné metrologie.
Je ekonomický a inovativní a je schopen místnì øídit dvì dopravní svìtla na vjezdu/výjezdu mostní váhy. Navíc je vybaven bohatým systémem blokování vážení, který zakazuje použití mostní váhy mimo pracovní dobu.
Jeho výkon umožòuje napájet až 18 analogových nebo digitálních èidel øady PRECIA MOLEN a umožòuje tak øízení mostù velké délky.

Stáhnout dokumentaci
Vyžádat si nabídku