VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRECIA MOLEN CZ
(platnost od 1.7.2014)

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRECIA MOLEN CZ s.r.o. PRO PRODEJ ZBOŽÍ (dále jen „VOPPM“) se použijí na právní vztahy vzniklé při prodeji zboží společnosti PRECIA MOLEN CZ s.r.o., IČO: 25305093, DIČ: CZ 25305093 se sídlem Jinonická 804/80, Košíře, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 212986 (dále jen „prodávající“), pokud se smluvní strany v kupní smlouvě, rámcové kupní smlouvě nebo v objednávce (dále jen „kupní smlouva“ případně „smlouva“) výslovně dohodnou na jejich aplikaci.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky mají přednost před všeobecnými obchodními podmínkami kupujícího.

Jakékoli vzdání se práv uvedené v objednávce se považuje za přijaté, pouze pokud je písemně potvrzené ze strany prodejce.

 

ÚČEL A ROZSAH OBJEDNÁVKY

 

Objednávka zboží na základě poptávky

 

Podmínky uvedené v nabídce platí pouze pro zboží a služby uvedené v nabídce. Nabídka není závazkem prodejce dodat doplňkové zboží či služby. Nabídka je platná 1 (jeden) měsíc od podání. Kupující nemůže za žádných okolností požadovat po prodejci, aby byly uplatněny jiné standardy, specifikace, požadavky, opatření či způsoby užití, které nebyly výslovně přijaté prodejcem.

 

Objednávka zboží z katalogu, brožur, cenového přehledu, e-shopu nebo promočních akcí uveřejněných na webových stránkách

 

Údaje uvedené v katalogu, brožurách, cenovém přehledu, e-shopu, promočních akcí uveřejněných na webových stránkách mají pouze orientační charakter a nejsou do potvrzení jejich obsahu ze strany prodejce závazné. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu uvedených informací, a to včetně informací o provedení, podobě, barvě, rozměrech či materiálu produktů vyobrazených a uvedených v tištěných propagačních materiálech.

Informace o zboží uvedené v propagačních materiálech jsou pouze orientační a přibližné. V případě, kdy součástí dodávky zboží je i instalace nebo stavební dokumentace, dodá prodávající tyto potřebné dokumenty kupujícímu, který si sám zajišťuje stavební práce. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za špatné provedení přípravných prací ze strany kupujícího.

 

UZAVŘENÍ OBCHODU

Obchod se uzavírá na základě potvrzené objednávky nebo podepsané kupní smlouvy. Součástí objednání na základě objednávky je písemné potvrzení o seznámení se s „VOPPM“. Kupní smlouva se uzavírá výhradně až po potvrzení objednávky ze strany prodejce.

 

Prodejce není zavázán jakýmikoliv ústními ujednáními uzavřenými mezi kupujícím a obchodními zástupci či zaměstnanci prodejce, pokud tato ujednání nebyla v objednávce potvrzena.

 

AUTORSKÉ PRÁVO A DŮVĚRNOST INFORMACÍ

 

Návrhy, náčrty a dokumentace předávané kupujícímu jsou majetkem prodejce a jako takové jsou důvěrné. Kupující tyto návrhy, náčrty a dokumentace může využít pouze pro potřeby uzavření smlouvy. Tzn., že je nemůže zpřístupnit, ač vědomě nebo jinak, třetím osobám. Kupující se zavazuje učinit veškerá opatření vedoucí k zachování důvěrnosti těchto informací.

 

V případě neuzavření kupní smlouvy je kupující na žádost prodejce povinen veškeré studie a dokumentaci poskytnuté v rámci nabídky vrátit zpět prodejci, a to ve lhůtě do 15 (patnácti) dnů od uplynutí doby platnosti nabídky.

PLATEBNÍ A DAŇOVÉ PODMÍNKY

 

Uvedené ceny jsou bez DPH a jsou splatné v souladu s těmito platebními podmínkami:

 

1     POPRODEJNÍ SLUŽBY

–     splatnost do 14 (čtrnácti) dnů od data fakturace (rozhodné datum pro fakturaci je datum uvedené na potvrzeném servisním (montážním) listu či předávacím protokolu.

 

2     VEŠKERÉ PRODUKTY S VÝJIMKOU MOSTOVÝCH VAH, PRODUKTŮ URČENÝCH PRO DYNAMICKÉ VÁŽENÍ, VYTVÁŽENÍ SPECIÁLNÍCH SOFTWAROVÝCH APLIKACÍ

 

–     splatnost faktury do 30 (třiceti) dnů od data instalace a převzetí zboží kupujícím, instalace musí být provedena do 14 dnů od doručení zboží na místo určení dohodnuté v kupní smlouvě nebo nabídce. V případě, kdy se objeví nečekané překážky na straně kupujícího bránící instalovat zboží ve stanovené lhůtě, si prodávající vymezuje právo fakturovat částku za zboží ve splatnosti 30 dnů ode dne odeslání zboží na místo určení. Další náklady související s instalací a uvedením do provozu budou fakturovány po samotném předání díla kupujícímu se splatností faktury 14 dní od předání.

–     povinná zálohová platba ve výši 30 % z ceny zakázky nad 150 000 Kč u nových zákazníků

 

3     MOSTOVÉ VÁHY, ZBOŽÍ URČENÉ PRO DYNAMICKÉ VÁŽENÍ, VYTVÁŘENÍ SPECIÁLNÍCH SOFTWAROVÝCH APLIKACÍ

 

–     35 % z ceny při objednání zboží

–     50 % z ceny při dodání zboží

–     15 % z ceny při potvrzení instalace

 

Zálohy jsou splatné při doručení faktury, zůstatek kupní ceny pak do 30 (třiceti) dnů od fakturace.

 

Tímto se výslovně uvádí, že případné prodlení s úhradou platby má automaticky za následek:

–     přerušení poskytování služeb a ZÁRUKY ze strany prodejce

–     prodejce bude o této skutečnosti písemně informovat kupujícího na dohodnutý kontaktní email

–     prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé kupujícímu jako následek přerušení poskytování služeb z důvodu prodlení s úhradou plateb

–     okamžitou splatnost všech dlužných částek, a to bez ohledu na jejich datum splatnosti či způsob úhrady

–     vyčíslení úroků z prodlení ve výši 0,05% zákonné úrokové míry za každý den zpoždění platby kupujícího

–     úhradu nákladů za právní služby

 

DODÁVKA ZBOŽÍ

 

Zboží bude dodáno na dohodnuté místo určení, a to v dohodnutém rozsahu a lhůtě dle potvrzené nabídky nebo uzavřené kupní smlouvy.

 

Kupující zajistí prostorové a instalační požadavky uvedené v předaných prospektech.

Prodávající doporučuje pro instalaci samostatný okruh elektrického proudu se samostatným jističem.

Prodávající tímto zaručuje řádné dodání a zprovoznění přístroje dle dohodnutých podmínek.

 

Po doručení zboží na adresu kupujícího je tento povinen o jeho dodávce ihned vyrozumět prodávajícího, zkontrolovat dodávku a u dopravce reklamovat všechna zjevná narušení obalů, respektive jiného balení. Vybalení zboží a jejich součástí provede společně prodávající s kupujícím, pokud není dohodnuto jinak.

 

Objednané zboží a součásti zůstávají majetkem prodávajícího do doby plného zaplacení dodávky.

 

Kupující je povinen se o zboží do této doby starat s péčí řádného hospodáře, výrobek musí být jasně identifikovatelný a musí být udržován v uspokojivých podmínkách proti všem rizikům jeho poškození, zcizení atd., kupující musí uchovat originální obal.

 

V případě prodlení dodávky zboží z titulu vyšší moci ze strany prodejce se zboží považuje za dodané v ujednaný den a čas, přičemž odpovědnost za rizika a náklady spojené s manipulací a uskladnění zboží nese kupující.

 

 

DODACÍ LHŮTA A SMLUVNÍ POKUTA

 

Nestanoví-li prodejce přesnou lhůtu, mají níže uvedené informace pouze orientační charakter.

 

Hlavní dodací lhůta počíná běžet: v den potvrzení zakázky, den obdržení informací ze strany prodejce, den potvrzení specifikací ze strany kupujícího, den složení zálohové platby, příp. v den dodání zboží od dodavatelů, které se prodejce zavázal poskytnout, podle toho, který z uvedených dní nastane později. Prodejce je automaticky zproštěn jakýchkoliv ujednání o dodací lhůtě v případech vyšší moci, ke kterým došlo v prostorách prodejce či jeho dodavatelů. Případy vyšší moci se rozumí např. výluka, stávka, epidemie, rekvizice, válka, embargo, nedostatečná oprávnění, požár, záplavy, nehoda, sešrotování hlavních části při výrobě, přerušení nebo zpoždění dodávky základních materiálů, energie či součástí, příp. jiné případy mimo kontrolu ze strany prodejce.

 

Kupujícímu vzniká nárok na úrok z prodlení 0,05 % a smluvní pokutě za každý den zpoždění dodávky přístroje proti termínu dodání.

 

STORNOVACÍ podmínky

 

PRECIA MOLEN CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na úhradu nákladů vzniklých při stornování závazně potvrzené objednávky nebo vypovězení kupní smlouvy na dodávku zboží ve výši 0% – 100% + náklady vzniklé s pořízením zboží.

 

Ve výši 100% z potvrzené celkové ceny dodávky + náklady související s pořízením zboží v případě, že zboží již bylo vyrobeno, zboží bylo vyslané, zboží bylo dodáno na místo určení či nainstalováno.

 

Ve výši 0% do dvou pracovních dnů od obdržení závazné objednávky v případě, že se jedná o standardní dodací lhůtu 3-8 týdnů.

 

 

PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

Dodané zboží zůstává ve vlastnictví prodejce až do úplné úhrady kupní ceny, nákladů, všech souvisejících daní a poplatků.

 

Kupující je oprávněn dodané zboží dále prodat, avšak pouze v rámci své běžné podnikatelské činnosti. Kupující nesmí až do úplné úhrady kupní ceny, nákladů, daní a 

poplatků zřídit k dodanému zboží zástavní právo ani převést vlastnické právo k dodanému zboží na jinou osobou.

 

Kupující nese odpovědnost za veškerá rizika vzniku ztráty či škody na dodaném zboží a odpovědnost za náhradu škody od okamžiku dodání zboží.

 

Kupující nemůže pod hrozbou vymáhání náhrady škody odmítnout vrátit dodané zboží zpět prodejci či jiné prodejcem pověřené osobě.

 

V případech dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zálohové platby uhrazené prodejci použijí na úhradu smluvních pokut, s výjimkou úhrady dodatečné náhrady škody.

 

Toto ustanovení se neuplatní na zákazníky, kteří nejsou prodejci, ani na státní podniky.

 

 

PŘEPRAVA A PROCLENÍ ZBOŽÍ

 

Kupující je povinen uplatnit jakékoliv výhrady ke stavu dodávaného zboží přímo dopravci v zákonných lhůtách, a to i v případech, kdy dopravce vybral prodejce.

 

V případě, že zboží odesílá prodejce, dovozné hradí příjemce, není-li dohodnuto jinak.

 

V případě, že přepravu zajišťuje kupující, prodávající nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody na straně kupujícího v důsledku poškození nebo zpoždění dodávky.

 

 

ZÁRUKA

 

Záruční vady

 

Prodejce se zavazuje odstranit jakékoliv provozní vady, které vznikly na zboží v důsledku nesprávného návrhu, materiálu či výroby (včetně instalace, pokud zboží nelze používat z důvodu vadné instalace), a to v níže uvedených termínech.

 

Povinnost prodejce odstranit vady se nevztahuje na vady, které vznikly na zboží v důsledku použití materiálu, který kupující dodal, anebo návrhu, který kupující požadoval. Tato povinnost se dále nevztahuje na vady, které na zboží vznikly v důsledku servisních zásahů či udržovacích prací ze strany třetích osob bez předchozího výslovného souhlasu prodejce či v důsledku nevhodného skladování zboží.

 

Záruka se rovněž nevztahuje na vady vzniklé v důsledku vyšší moci a výměny či opravy zboží vyvolané nadměrným opotřebením nebo (nedbalostním) poškozením, nesprávnou péčí či nesprávným užíváním zboží.

Záruka se nevztahuje na výkony a práce nedodávané PRECIA MOLEN  CZ s.r.o.

 

Záruční doba

 

Není-li dohodnuto jinak, záruční doba se vztahuje pouze na vady vzniklé v průběhu 12 (dvanácti) měsíců od dodání zboží.

 

Záruční doba počíná běžet ode dne doručení zboží, jak je tento den uveden v čl. „DODÁVKA ZBOŽÍ“. V případě prodlení dodávky zboží se záruční doba prodlužuje o dobu takovéhoto prodlení. V případě prodlení dodávky zboží z důvodů mimo kontrolu prodejce se však záruční doba prodlužuje maximálně o 3 (tři) měsíce. Na vyměněné či opravené části zboží se vztahuje záruka v délce trvání 3 (tří) měsíců.

 

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen písemně uvědomit prodejce o vzniklých vadách na zboží, a to bezprostředně po té, co se o těchto vadách dozvěděl, a předložit prodejci o těchto vadách důkaz. Kupující je povinen umožnit prodejci inspekci a opravu reklamovaných vad. Bez výslovného souhlasu prodejce není kupující oprávněn sám reklamované vady opravit či jejich opravu požadovat u třetí osoby.

 

Reklamace

 

Prodejce je povinen odstranit veškeré reklamované vady, a to řádně a na vlastní náklady, přičemž pro potřeby odstranění reklamovaných vad si prodejce vyhrazuje právo na systémovou změnu zboží.

 

Práce na odstranění vad reklamovaných v záruční době probíhají v prostorách prodejce po té, co kupující vadné zboží či jeho části doručí do prostor prodejce k opravě či výměně. Pokud je nutné opravu z důvodu povahy zboží vykonat přímo na místě instalace, náklady na opravu vad na zboží nese prodejce (s výjimkou nákladů na čas strávený nutnými přípravnými či předběžnými pracemi, příp. nutným rozmontováním a následným smontováním zboží vynucené podmínkami užívání / místem instalace zboží s přihlédnutím k částem a součástkám, které nejsou součástí daného zboží).

 

Místem uplatnění záruky je provozovna prodávajícího nebo místo instalace.

V případě, kdy instalace nebo montáž nebyla provedena technikem PRECIA MOLEN CZ, odběratel nese náklady na dopravu technika do místa opravy. Za vadu materiálu se nepovažuje provozní opotřebení dílů.

Při instalaci a montáži provedené technikem PRECIA MOLEN CZ je záruční doba na tuto činnost a na dodané zařízení 12 měsíců.

Zboží, které bylo zdarma nahrazeno jiným zbožím, se vrací zpět prodejci a stává se opět jeho majetkem.

 

Náhrada škody

 

Odpovědnost prodejce za škody je přísně vymezena a vztahuje se pouze na případy uvedené výše. Tímto se výslovně uvádí, že prodejce není povinen nahradit kupujícímu škodu za jakoukoliv újmu způsobenou kupujícímu v důsledku nehody / úrazu osob či škody na majetku nezahrnuté ve smlouvě, ani ušlý zisk či ztrátu způsobenou výpadkem produkce.

 

Záruční opravy

 

Není-li výslovně stanoveno jinak, záruka se vztahuje pouze na opravy vad vzniklé při správném používání zboží.

 

ŘEŠENÍ SPORŮ

 

Místně příslušným soudem pro řešení sporů, které se nepodaří vyřešit smírem, je místně příslušný soud podle sídla prodejce. Totéž platí i pro spory, jejichž účastníkem je třetí osoba nebo několik žalovaných stran.

 

OSTATNÍ

 

PRECIA MOLEN CZ s.r.o si vyhrazuje právo změnit ceny při výrazné změně kurzu CZK vůči EUR.

 

PRECIA MOLEN CZ s.r.o., Jinonická 80, 158 00 Praha 5, Tel: / Fax: +420 296 554 226,
E-mail : info@preciamolen.cz, https://www.preciamolen.com/cs